ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ภาพรวม
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ให้บริการโดย VEVOR ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้ไซต์ VEVOR ทั้งหมดของคุณ การใช้ไซต์ VEVOR แสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้วที่จะเข้าสู่ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หรือหากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าคุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองในการเข้าสู่เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ และพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณยินยอมต่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในนามของคุณ หากคุณละเมิดหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การเข้าถึงของคุณ และการใช้ไซต์ VEVOR นั้นไม่ได้รับอนุญาต สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นได้เมื่อมีการเสนอบริการที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ VEVOR หรือที่อื่น ๆ และรวมอยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการอ้างอิง
เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย vevor.co.th ทั่วทั้งไซต์ คำว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง vevor.co.th vevor.co.th นำเสนอเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือ และบริการทั้งหมดที่มีจากไซต์นี้แก่คุณ ผู้ใช้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณ การยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบาย และประกาศทั้งหมดที่ระบุไว้ที่นี่
การเยี่ยมชมไซต์ของเราหรือซื้อบางอย่างจากเรา แสดงว่าคุณมีส่วนร่วมใน "บริการ" ของเราและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข" "ข้อกำหนด") รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบายที่อ้างอิงในที่นี้ และ/หรือมีให้โดยการเชื่อมโยงหลายมิติ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ใช้ที่เป็นเบราว์เซอร์ ผู้ขาย ลูกค้า ผู้ค้า และ/หรือผู้ร่วมสนับสนุนเนื้อหา
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของเรา การเข้าถึงหรือใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามข้อตกลงนี้
คุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือใช้บริการใดๆ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อเสนอ การยอมรับจะจำกัดโดยชัดแจ้งต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
ฟีเจอร์หรือเครื่องมือใหม่ใดๆ ที่เพิ่มเข้ามาในร้านค้าปัจจุบันจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้วย คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ใดๆ ส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการโพสต์การปรับปรุงและ/หรือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยใช้งานหรือเยี่ยมชมไซต์ต่อไปหลังจากที่เราโพสต์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ
2. การใช้ไซต์ VEVOR ของคุณ
คุณรับรองว่าเนื้อหาที่คุณให้ไว้บนหรือผ่านไซต์ VEVOR นั้นถูกต้อง และข้อมูลที่คุณให้ไว้บนหรือผ่านไซต์ VEVOR นั้นสมบูรณ์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชีของคุณ รวมทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน VEVOR จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณยอมรับว่า VEVOR ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ หากคุณสูญเสียหรือแบ่งปันการเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณ ข้อตกลงใดๆ ระหว่างคุณและผู้ออกบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือรูปแบบการชำระเงินอื่นๆ จะยังคงควบคุมการใช้วิธีการชำระเงินดังกล่าวบนเว็บไซต์ VEVOR คุณตกลงว่า VEVOR ไม่ใช่ภาคีของข้อตกลงดังกล่าว และไม่ใช่ VEVOR รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือไม่พร้อมใช้งานของวิธีการชำระเงินใดๆ บัญชีของคุณอาจถูกจำกัดหรือยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้อง แจ้งให้คุณทราบ เราอาจ (1) เปลี่ยนแปลง จำกัดการเข้าถึง ระงับ หรือยุติไซต์ VEVOR หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ VEVOR และ (2) เรียกเก็บเงิน ปรับเปลี่ยน หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการ ฟังก์ชัน หรือ เนื้อหาอื่น ๆ มีให้ผ่านทางไซต์ VEVOR หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ VEVOR
3. ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาของข้อมูล
เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรพึ่งพาหรือใช้เป็นพื้นฐานเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจโดยปราศจาก ปรึกษาแหล่งข้อมูลเบื้องต้น ถูกต้องกว่า ครบถ้วนกว่า หรือทันเวลากว่า การพึ่งพาเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง
เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์บางอย่าง ข้อมูลในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นปัจจุบันและจัดทำขึ้นเพื่อการอ้างอิงของคุณเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อหาของไซต์นี้ได้ตลอดเวลา แต่เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดต ข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในไซต์ของเรา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (ถ้ามี)
ผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างอาจมีจำหน่ายทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้อาจมีจำนวนจำกัดและอาจมีการคืนหรือเปลี่ยนตามนโยบายการคืนสินค้าของเราเท่านั้น
เราได้พยายามทุกวิถีทางที่จะแสดงผลิตภัณฑ์ของเราให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น สีหรือรูปภาพที่ปรากฏที่ร้าน เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีใดๆ ของจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกต้อง
เราขอสงวนสิทธิ์แต่ไม่ผูกมัดที่จะจำกัดการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับบุคคล ภูมิภาค หรือเขตอำนาจศาลใดๆ เราอาจใช้สิทธินี้เป็นกรณีไป เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณของสินค้าใดๆ หรือบริการที่เรานำเสนอ คำอธิบายทั้งหมดของผลิตภัณฑ์หรือราคาผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลิตภัณฑ์ใดๆ ได้ตลอดเวลา ข้อเสนอใด ๆ สำหรับทุก ๆ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำขึ้นบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นโมฆะหากถูกห้าม
เราไม่รับประกันว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูล หรือวัสดุอื่น ๆ ที่คุณซื้อหรือได้รับจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในบริการจะได้รับการแก้ไข
5. ลิงค์บุคคลที่สาม
เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างที่มีให้บริการผ่านบริการของเราอาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลที่สาม
ลิงก์ของบุคคลที่สามในไซต์นี้อาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และเราไม่รับประกัน เราจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นใดของบุคคลภายนอก
เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้สินค้า บริการ ทรัพยากร เนื้อหา หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดอ่านนโยบายของบุคคลที่สาม & ปฏิบัติอย่างระมัดระวัง และให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ การร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อกังวล หรือคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามควรส่งไปยังบุคคลที่สามโดยตรง
6. การสั่งซื้อ
ก. การรับคำสั่งซื้อและการเรียกเก็บเงิน
คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ใช้บัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่คุณให้ไว้กับเรา การให้ข้อมูลบัตรชำระเงินแก่เรา แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราจัดเก็บและใช้บัตรเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อที่ดำเนินการผ่าน บัญชี vevor.co.th ของคุณ รวมถึงเว็บไซต์และทรัพย์สินในเครือของ VEVOR ซึ่งคุณเข้าถึงผ่านข้อมูลรับรองบัญชี vevor.co.th ของคุณ
การยืนยันการซื้อของคุณเมื่อสิ้นสุดกระบวนการชำระเงิน แสดงว่าคุณตกลงที่จะยอมรับและชำระค่าสินค้า รวมถึงค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
VEVOR สงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณสินค้าที่ซื้อต่อคน ต่อครัวเรือน หรือต่อคำสั่งซื้อ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบหากมีการใช้ขีดจำกัดดังกล่าว
นอกเหนือจากการเยียวยาอื่น ๆ ที่มีให้ VEVOR อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดหรือยุติบัญชีของคุณ หรือยกเลิกหรือปฏิเสธคำสั่งสำหรับการละเมิดหรือละเมิดนโยบายการคืนสินค้าของ VEVOR
B. ข้อมูลราคาและห้องว่าง
ราคาขายของผลิตภัณฑ์บน VEVOR ระบุเป็นสกุลเงินยูโร ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว VEVOR ไม่สามารถยืนยันราคาหรือความพร้อมของสินค้าได้จนกว่าจะมีการสั่งซื้อ ข้อผิดพลาดด้านราคาหรือความพร้อมให้บริการอาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์ VEVOR การได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อหรือการยืนยันข้อเสนอในการขายผลิตภัณฑ์ของเรา VEVOR ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ที่มีข้อผิดพลาดด้านราคาหรือความพร้อมให้บริการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคุณอีก แม้ว่าคุณจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อหรือการแจ้งเตือนการจัดส่งจาก VEVOR แล้วก็ตาม VEVOR อาจติดต่อคุณเพื่อขอคำแนะนำหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวตามที่เห็นสมควร
C. รหัสส่งเสริมการขาย
รหัสส่งเสริมการขายมีลักษณะจำกัดและอาจหมดอายุหรือถูกยกเลิกโดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รหัสส่งเสริมการขายถือเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามไว้ รหัสส่งเสริมการขายไม่สามารถขายหรือโอนได้ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้และเป็น อาจยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราในการกำหนดเงื่อนไขในการเสนอรหัสส่งเสริมการขายใดๆ
7. การขนส่งและการจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่คุณกำหนด หากมี ตราบใดที่ที่อยู่ดังกล่าวครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อจำกัดในการจัดส่งที่มีอยู่ในไซต์ VEVOR การทำธุรกรรมทั้งหมดเป็นไปตามสัญญาการจัดส่ง และในฐานะ ก ผลลัพธ์ ความเสี่ยงในการสูญเสียและชื่อของผลิตภัณฑ์จะส่งผ่านถึงคุณเมื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ขนส่ง มีข้อจำกัดในการจัดส่งและเวลาจัดส่งโดยประมาณที่ Return & คืนเงิน.
8. โปรโมชั่น
การชิงโชค การประกวด การจับฉลาก การสำรวจ เกม หรือการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า "การส่งเสริมการขาย") ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ VEVOR อาจอยู่ภายใต้กฎที่แยกจากหรือเสริมข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ โปรดอ่านกฎที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากกฎสำหรับโปรโมชันขัดแย้งกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ กฎของโปรโมชันจะมีผลบังคับใช้
9. ความถูกต้องของการเรียกเก็บเงินและข้อมูลบัญชี
เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ ที่คุณสั่งซื้อกับเรา เราอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการจำกัดหรือยกเลิกปริมาณที่ซื้อต่อคน ครัวเรือน หรือคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดเหล่านี้อาจรวมถึงคำสั่งซื้อที่ทำโดยหรือภายใต้บัญชีลูกค้าเดียวกัน บัตรเครดิต และ/หรือคำสั่งซื้อที่ใช้การเรียกเก็บเงินและ/หรือที่อยู่ในการจัดส่งเดียวกัน หากเราทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ เราอาจพยายามแจ้งให้คุณทราบโดยติดต่อทางอีเมลและ/หรือที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน/หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในขณะนั้น คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามคำสั่งซื้อซึ่งตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ตัวแทนจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้จัดจำหน่าย
คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลการซื้อและบัญชีที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้องสำหรับการซื้อทั้งหมดที่ทำที่ร้านของเรา คุณตกลงที่จะอัปเดตบัญชีและข้อมูลอื่น ๆ ของคุณทันที รวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ วันที่เพื่อให้เราสามารถทำธุรกรรมและติดต่อคุณได้ตามต้องการ
ในการเข้าถึงคุณสมบัติหรือบริการบางอย่างที่มีให้บนแพลตฟอร์ม คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ VEVOR ("บัญชีผู้ใช้") ซึ่งรวมถึงการตั้งรหัสผ่าน ห้ามคุณใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของบุคคลอื่น
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปกป้องบัญชีผู้ใช้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรหัสผ่าน ตลอดจนการรักษาความลับของกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การโจรกรรม หรือการใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยฉ้อฉล
เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้ของคุณและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณและ/หรือยุติบริการของคุณตามดุลยพินิจของเรา นอกจากนี้ หากเราพบว่าการกระทำของคุณละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือกฎการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ หรือหากพฤติกรรมของคุณถือว่าไม่เหมาะสมและเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของเรา เราอาจระงับหรือยุติบัญชีของคุณและหยุดการจัดส่งโดยไม่ แจ้งล่วงหน้า. ในกรณีดังกล่าว บัญชีในเครืออื่น ๆ ภายใต้ชื่อของคุณอาจถูกยกเลิก คำสั่งซื้อถูกยกเลิก หรือบริการถูกยกเลิก
คุณมีตัวเลือกในการปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เพียงทำตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือโดยการติดต่อเราผ่านคุณสมบัติ "ติดต่อเรา"
10. เครื่องมือเสริม
เราอาจให้คุณเข้าถึงเครื่องมือของบุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้ตรวจสอบหรือควบคุมหรือป้อนข้อมูลใดๆ
คุณรับทราบและตกลงว่าเราให้การเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว 'ตามสภาพ' และ 'ตามที่มี' โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ และการรับรองใด ๆ เราจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณ ของเครื่องมือเสริมของบุคคลที่สาม
การใช้เครื่องมือทางเลือกใด ๆ ของคุณที่นำเสนอผ่านไซต์ถือเป็นความเสี่ยงและดุลยพินิจของคุณเอง และคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณคุ้นเคยและอนุมัติข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจัดหาให้
ในอนาคต เราอาจเสนอบริการและ/หรือคุณลักษณะใหม่ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ (รวมถึงการเปิดตัวเครื่องมือและทรัพยากรใหม่ๆ) คุณลักษณะและ/หรือบริการใหม่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วย
11. ความคิดเห็นของผู้ใช้ คำติชม และสิ่งที่ส่งมาอื่นๆ
หากคุณส่งผลงานเฉพาะบางรายการ (เช่น รายการประกวด) ตามคำขอของเรา หรือไม่ได้ร้องขอ แสดงว่าคุณส่งความคิดสร้างสรรค์ คำแนะนำ ข้อเสนอ แผน หรือเนื้อหาอื่นๆ มาให้เรา ไม่ว่าจะทางออนไลน์ ทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรืออื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "ความคิดเห็น"). และคุณยอมรับว่าเราอาจแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ แจกจ่าย แปล และใช้ในสื่อใดๆ ได้ตลอดเวลา โดยไม่จำกัดความคิดเห็นที่คุณส่งต่อให้เรา เราเป็นและจะไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใด ๆ (1) ถึง รักษาความคิดเห็นใด ๆ ไว้เป็นความลับ (2) จ่ายค่าตอบแทนสำหรับความคิดเห็นใด ๆ หรือ (3) เพื่อตอบกลับความคิดเห็นใดๆ
เราอาจไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบเนื้อหาที่เราพิจารณาด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย น่ารังเกียจ คุกคาม ใส่ร้าย ใส่ร้าย ลามกอนาจาร อนาจาร หรือน่ารังเกียจหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ .
คุณตกลงว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว บุคลิกภาพ หรือสิทธิ์ส่วนบุคคลหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่มีการหมิ่นประมาทหรือผิดกฎหมาย เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือหยาบคาย หรือมีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริการหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในทางใดทางหนึ่ง คุณต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลปลอม แสร้งทำเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ ตัวคุณเอง หรือทำให้เราหรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดว่าเป็นที่มาของความคิดเห็นใดๆ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความคิดเห็นใดๆ ที่คุณแสดงและความถูกต้อง เราไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่โพสต์ โดยคุณหรือบุคคลที่สาม
12. ข้อมูลส่วนตัว
การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านร้านค้าอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
13. ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง และการละเลย
ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลบนไซต์ของเราหรือในบริการที่มีข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ ราคา โปรโมชัน ข้อเสนอ ค่าจัดส่งผลิตภัณฑ์ เวลาขนส่ง และความพร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือการละเว้น และเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลหรือยกเลิกคำสั่งซื้อหากข้อมูลใด ๆ ในบริการหรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (รวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณแล้ว)
เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุง แก้ไข หรือชี้แจงข้อมูลในบริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลราคา ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ไม่มีการระบุวันที่อัปเดตหรือรีเฟรชในบริการหรือบน ควรใช้เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุว่าข้อมูลทั้งหมดในบริการหรือในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง
14. การปฏิเสธการรับประกัน; ข้อจำกัดความรับผิด
เราไม่รับประกัน รับรอง หรือรับประกันว่าการใช้บริการของเราจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด
เราไม่รับประกันว่าผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชื่อถือได้
คุณตกลงว่าในบางครั้ง เราอาจนำบริการออกโดยไม่มีกำหนดหรือยกเลิกบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว
บริการและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ส่งถึงคุณผ่านบริการนี้ (ยกเว้นที่เราระบุไว้อย่างชัดเจน) ให้ 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มี' สำหรับการใช้งานของคุณ โดยไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย , รวมทั้ง การรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดของความสามารถในเชิงพาณิชย์ คุณภาพในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ความทนทาน ชื่อเรื่อง และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
ไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ความรับผิดโดยเคร่งครัดหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้บริการใด ๆ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้บริการ หรือการเรียกร้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณหรือใด ๆ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาใด ๆ หรือการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือเนื้อหาใด ๆ (หรือผลิตภัณฑ์) ที่โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้พร้อมใช้งาน ผ่านบริการแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ก็ตาม
เนื่องจากบางรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยบังเอิญ ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
15. ค่าสินไหมทดแทน
คุณตกลงที่จะชดเชย แก้ต่าง และปกป้อง "เรา" จากความเสียหาย จากการเรียกร้องหรือการเรียกร้องใด ๆ รวมถึงการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของบุคคลที่สามหรือเอกสารที่รวมอยู่ในการอ้างอิงหรือการที่คุณละเมิดกฎหมายใด ๆ หรือบุคคลที่สามตามสมควร ค่าทนายความอันเกิดจากสิทธิ
16. การแยกส่วนได้
หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกตัดสินว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะยังคงมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต ให้ถือว่าส่วนที่ใช้บังคับไม่ได้เป็นอันขาด จากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และการกำหนดดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เหลืออยู่
17. การสิ้นสุด & การยกเลิกบัญชี
ภาระผูกพันและความรับผิดของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันสิ้นสุดจะยังคงมีอยู่ต่อไปหลังจากการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้สำหรับวัตถุประสงค์ทั้งหมด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้เว้นแต่และจนกว่าจะถูกยกเลิกโดยคุณหรือเรา คุณสามารถยุติข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไป หรือเมื่อคุณหยุดใช้ไซต์ของเรา
หากเราตัดสินว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเราสงสัยว่าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เราอาจยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ ครั้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณจะต้องรับผิดชอบการชำระเงินเนื่องจากวันที่สิ้นสุด รวมถึงวันที่สิ้นสุด และ/หรืออาจปฏิเสธไม่ให้คุณเข้าถึงบริการของเรา (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ)
คุณจะสามารถยกเลิกบัญชีของคุณที่ลงทะเบียนกับเราได้ตามดุลยพินิจของคุณแต่เพียงผู้เดียวโดยแจ้งความต้องการของคุณผ่านทางอีเมล โดยมีเงื่อนไขว่าคำสั่งซื้อใดๆ ที่มีอยู่ ณ เวลาที่คุณขอยกเลิกนั้นได้ถูกระงับโดยสิ้นเชิง คำสั่งซื้อใดรายการหนึ่งจะถือว่าถูกยกเลิกอย่างสมบูรณ์เมื่อคำสั่งซื้อดังกล่าวถูก (ก) จัดส่ง (ข) ยกเลิกก่อนการชำระเงิน หรือ (ค) ส่งคืนตามนโยบายการคืนสินค้าของเรา
เราขอเตือนคุณว่าเมื่อบัญชีของคุณถูกยกเลิก คุณจะไม่สามารถ (a) ลงชื่อเข้าใช้ไซต์ของเราในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ;(b) ค้นหาคำสั่งซื้อของคุณผ่าน Track Order; (c) ดูความคิดเห็นใด ๆ ที่คุณโพสต์กับไซต์; (ง) ใช้คูปองที่ยังไม่ได้ใช้ก่อนที่คุณจะขอยกเลิกหรือได้รับคูปองใหม่ (จ) ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรารวบรวมจากคุณ เนื่องจากเราจะลบและลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดออกจากเรา ระบบรวมถึงไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของคุณ ที่อยู่จัดส่ง บันทึกการซื้อของ และแผนภูมิการซื้อของ (f) ขอให้คืนสถานะบัญชีของคุณหรือเรียกคืนบัญชีของคุณ แม้ว่าคุณจะยังสามารถสร้างใหม่ได้ บัญชีโดยใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันโดยไม่มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ภายใต้บัญชีที่ถูกยกเลิก
เรารับรองว่าเราจะไม่ส่งจดหมายข่าวหรืออีเมลการตลาดถึงคุณหลังจากที่เรายอมรับและดำเนินการยกเลิกบัญชีของคุณแล้ว และเราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไม่ต้องแปลกใจที่ได้รับการตอบรับทางการตลาด อีเมลจากเราในช่วงเปลี่ยนผ่านนับจากเวลาที่คำขอของคุณได้รับการประมวลผลจนกระทั่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกลบออกจากระบบของเรา
เราจะขอการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณเมื่อได้รับคำขอยกเลิกบัญชีของคุณ และเมื่อเราพอใจว่าคุณเข้าใจความหมายของคำขอของคุณอย่างถ่องแท้ เราสัญญาว่าจะดำเนินการตามคำขอของคุณภายใน 14 วันตามปฏิทิน ผลลัพธ์ขั้นสุดท้ายจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล ขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ
18. ข้อตกลงทั้งหมด
ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว
ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ นโยบายใดๆ กฎการปฏิบัติงานที่เผยแพร่โดยเราบนเว็บไซต์นี้ และที่เกี่ยวข้องกับบริการถือเป็นข้อตกลงและความเข้าใจที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับเรา และควบคุมการใช้บริการของคุณและแทนที่ก่อนหน้านี้หรือ ข้อตกลงที่เกิดขึ้นพร้อมกัน การสื่อสารและคำแนะนำระหว่างคุณ (ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับก่อนหน้าใดๆ)
ความคลุมเครือใดๆ ในการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่ถูกตีความกับฝ่ายร่าง
19. กฎหมายที่ใช้บังคับ
These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of UK.
20. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
คุณสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแทนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการโพสต์การปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว การใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
21. ข้อมูลติดต่อ
คำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการให้บริการควรส่งถึงเราที่ support@vevor.co.th